Покана за Общо събрание на СРИУ-Варна

Покана за Общо събрание на СРИУ-Варна

П О К А Н А

за Общо събрание на СРИУ-Варна

         На основание чл. 6, ал. 5 и 6 от Устава на СРИУ-Варна, Синдикалният съвет свиква отчетно-изборно събрание на 23.06.2016 г., четвъртък, от 14:30 часа в кафе "Библиотека" (четвърти етаж, надстройка).

         При следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността и финансовото състояние на СРИУ-Варна.
  2. Попълване на състава на Управителния (синдикален) съвет.
  3. Попълване на състава на Контролно-ревизионната комисия.


Председател: ас. Радмил Николов