Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ОБЯВЯВА 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд

на докт. Мария Станимирова Токушева

на тема:

„Възможности за оптимизация при проектирането на операционната система на предприятие за преработка на черупкови плодове”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

по докторска програма „Оптимално управление на икономически системи“

Научен ръководител: доц. д-р Донка Желязкова

Рецензенти: проф. д-р Тодорка Игнатова

доц. д-р Танка Милкова

Защитата ще се състои на 19.04.2019 г. от 15.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на Интернет страницата на университета.