Публична защита на дисертационен труд Славея Желязкова

Публична защита на дисертационен труд Славея Желязкова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 на дисертационен труд

на докт. Славея Генчева Желязкова

на тема:

Възможности за анализ на динамиката и моделиране на валутните курсове през призмата на дългата памет“

за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

по докторска програма „Статистика и демография“

Научен консултант : Доц. д-р Маргарита Николова Ламбова

Рецензенти: Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев

Проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев    

Защитата ще се състои на 22.01.2019 г. от 13 ч. в зала 116.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на Университета.