Публична презентация на научни резултати на докторанти от докторска прорама "Търговско право"

Публична презентация на научни изследвания на докторанти от докторска програма „Търговско право“ се проведе на 26.11.2018 г. в ИУ – Варна. Форумът бе официално открит от проф. д-р Зоя Младенова – директор на НИИ при ИУ –  Варна. Официален гост бе Иван Табаков – председател на ВТИК, с оглед обвързване на научните изследвания с практиката. В научното събитие участваха представители на академичната общност, специалисти от икономическата и юридическа практика, докторанти и студенти в ИУ – Варна.

Водещ на форума бе проф. д-р Маргарита Бъчварова – ръководител на докторска програма „Търговско право“. Докторантите представиха акценти, които се отнасят до теоретични и практически аспекти в отделните дисертационни разработки, дискусионни проблеми на търговското законодателство и тълкувателни решения на Върховния касационен съд от съществено значение за правоприлагането.

Първият защитил докторант – ас. д-р Виолета Владова-Иванова, запозна аудиторията с квалифициращите признаци на непреодолимата сила, последиците относно изпълнението на договорните задължения и необходими предложения за усъвършенстване на законодателството. Останалите докторанти представиха пред  участниците теоретични и практически дискусионни моменти относно: представителната власт на управителя и неговата отговорност – докт. Милена Цветковска; проблеми относно клаузата за неустойка – докт. Жана Лечева; правата на търговския представител по българското и европейско законодателство – докт. Златозар Йорданов; особеностите при сключване на търговските сделки – докт. Мария Тодорова.

Научният форум се превърна и в място за дискутиране на теми с обществено и практическо значение, обмен на идеи и социален опит между млади учени и научни ръководители, преподаватели и представители на практиката.