„Правните знания по пътя към успеха“ – студентска научна конференция в ИУ – Варна

Студентска научна конференция на тема „Правните знания по пътя към успеха“, организирана от катедра „Правни науки“, се проведе на 27.11.2018 г. в  ИУ – Варна. Форумът беше разделен на четири модула – „Трудово  и осигурително право“, „Конституционно право“, „Гражданско право и процес“ и „Основи на публичното право“, съответни на изучаваните в рамките на семестъра правни дисциплини, по които са постъпили студентски научни доклади.

С доклади участваха студенти от ОКС „бакалавър“, специалности „Съдебна администрация“, „Публична администрация“, „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“.

Представени и дискутирани бяха доклади от различни сфери на правната материя – теория и практика, разработени и изнесени на съответното академично ниво, показващо задълбочени и изчерпателни знания,но същевременно пречупени през погледа на младите хора.

Комисията по оценяване и класиране на представените доклади класира на първите места следните участници от различните модули:

  1. Жасмина Райкова, спец. "Съдебна администрация" – „Електронното гласуване- регламентация, проблеми и перспективи.“
  2. Мария Колева, спец. "Съдебна администрация"Защита на личните ни данни.“
  3. Габриела Петрова и Магдалена Николова, спец. „Публична администрация“ – „Възникване и развитие на правото в българската държава от средновековието до наши дни.“
  4. Ирена Койчева и Кристиана Христова, спец. "Счетоводство и одит" – „Проблемите в пенсионната система в България.“

Участниците във форума и журито изразиха своята удовлетвореност от проведения научен форум и предоставената възможност за дискутиране и обмяна на идеи, за среща на полето на научните изследвания и за дообогатяване на образователния процес.