Студенти от ИУ – Варна посещават Районния съд

Ежедневно групи студенти първокурсници от различни потоци и  специалности на ИУ - Варна, изучаващи дисциплината „Основи на правото“, влизат в съдебните зали на Районен съд – Варна и наблюдават организацията и воденето на публични съдебни процеси. Преобладаващо през втория семестър интересите на студентите са насочени  към насрочените за разглеждане в съда наказателни дела и са обвързани с изучаваната от тях наказателноправна материя. Не липсват и първокурсници, които допълнително търсят възможности да се запознаят и наблюдават разглеждането на граждански казуси относно имотни делби, описи на наследство, искове за възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда.

Посещенията на студенти в съда се осъществяват на базата на сключен договор за сътрудничество и партньорство между Районен съд – Варна, и Икономическия университет в града с основна цел установяване на адекватна връзка между теория и практика по актуални правни въпроси. Инициативата е резултат от доброволните и безвъзмездните усилия на съдии и служители да съдействат за повишаване на правната култура и за запознаване с дейността на съда.  Присъствието на студенти от икономически специалности в съдебните зали, провежданите периодично съвместни срещи и дискусии с участието на действащи магистрати от Районен съд – Варна, и преподаватели от Катедра „Правни науки“ към  ИУ помагат на младите хора да придобият адекватна представа за съдебната власт у нас и досег до реалното правораздаване.

Организираните практически занятия на студентските групи и техните асистенти в Районен съд – Варна, по образователния проект „Правото в действие“ ще продължат през целия месец април.