Национална конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции"

Национална конференция „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“ ще се проведе на 8 юни 2018 г. в Икономически Университет – Варна, Зала 1 от 9:30 часа.

Научният форум е организиран от Катедра “Правни науки” при ИУ-Варна в партньорство с Института за държавата и правото при БАН и Комисията за защита от дискриминация. Конференцията се организира в рамките на Дейност 7 „Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти и преподаватели“ на Проект “Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“ (Договор № BG05M2OP001-2.009-0036).

Целта на научната проява е да предостави възможност за разискване на проблематиката, свързана със защитата срещу всички форми на дискриминация в отделни аспекти на социалния, гражданския и икономически живот. Тя е повод за среща на практици и учени от различни сфери на правното знание – правоприлагане и доктрина, които с идеите, възгледите и научните си достижения биха спомогнали за утвърждаване на неотмените и вечни ценности на всяко правово общество – защита и правна гаранция за недискриминационно и в пълнота упражняване на права и свободи.

Искрено се надяваме и с удоволствие очакваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи решения, които да съдействат за предотвратяване на дискриминацията във всичките ѝ форми.

Национална конференция