Конференция на младите научни работници

Конференция на младите научни работници

                                                                                                   

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ИКОНОМИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ