Лекция- дискусия на тема ”Общи положения на административния и съдебен контрол при обществените поръчки ”

Лекция- дискусия на тема ”Общи положения на административния и съдебен контрол при обществените поръчки ”

Днес 21 март 2017 г. /вторник/ от 9.00 часа - зала 116 в ИУ- гр.Варна се проведе лекция – дискусия на тема ”Общи положения на административния и съдебен контрол при обществените поръчки” с представител на юридическата практика –адвокат Владимир Данев.

         На срещата присъстваха студенти –ОКС“Магистър“ - изучаващи дисциплината“ Публично-частно партньорство и търгове“, курс пети  и шести и студенти ОКС“Бакалавър“, специалност „Икономика на строителството“ , къс четвърти, изучаващи дисциплината „Търгове и конкурси в строителството“ на Икономически университет-Варна и гости с интерес към материята.

На лекцията-дискусия на тема ”Общи положения на административния и съдебен контрол при обществените поръчки” се засегнаха въпроси свързани с теоретични и практически аспекти в контрола върху обществените поръчки.На студентите беше разяснена разликата между административния и съдебен контрол посредством представяне на реални казуси и документи, както и беше анализирана актуалната законодателна уредба в материята предвид действието на нов Закон за обществените поръчки .

Адвокат Данев  разясни на студентите процедурните особености при двата вида контрол и компетентността на органите, на които са възложени функции по упражняването му.

Студентите имах възможност да задават въпроси свързани с материята и да получат отговори , както от техните преподаватели, така и от представителя на юридическата практика – адв. Владимир Данев. По този начин теорията , съчетана с практика даде възможност на обучаваните да придобият основни познания за спецификата на тази важна дейност гарантираща ефективното разходване на публични средства.

След приключване на срещата беше изразено становище, свързано с дисциплината „Публично-частно партньорство и търгове“ от присъстващите студенти, а именно , че са получени отговори на въпроси, свързани с изучаваната материя на обществените поръчки и контрола върху процедурите.

Представителя на практиката адв. Владимир Данев също изрази становище за актуалност на преподаваната материя и полза за обучаваните студенти от такива практико-теоретични срещи.