Възможност за стаж по проект "Студентски практики", финансиран от ОП НОИР

Възможност за стаж по проект "Студентски практики", финансиран от ОП НОИР

Студентски практики


Уважаеми партньори по проект "Студентски практики" - Фаза 1,
Уведомяваме ви, че поради достигнат лимит на индикативния брой практики по проекта, Икономически университет – Варна

ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ
НА СТУДЕНТИ, МЕНТОРИ И ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ


Уважаеми студенти на Икономически университет – Варна,

Във връзка с Договор № Д03-139/13.06.2016 г., подписан между Министерство на образованието и науката и Икономически университет – Варна, за партньорство по проект BG05M2ОP001-2.002-0001 "Студентски практики – Фаза 1", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Ви уведомяваме, че имате възможност да участвате в проекта. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв. Всеки ментор, който в реална работна среда обучава студенти, при успешно приключило практическо обучение получава възнаграждение при ставка в размер на 12.74 лв. на час като се признават 10 часа за един практикант, т.е. по 127.40 лв.

Внимание  Студентът, обучаващата организация и менторът предават подписан от тях договор в три екземпляра,  с показване на лични документи, съобразно график за предаване на договори.

Подписаните договори могат да се получат обратно (при условията, по които са предадени) всеки понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се изготвя  след:

  1. успешно приключено практическо обучение
  2. получена стипендия от студента
  3. изпращане на заявка за издаване на имейл: markova@ue-varna.bg

Удостоверение се получава две седмици след изпращане на заявката в дните понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се получава от студента само срещу представен личен документ.


ИнформацияВажна информация за студенти, ментори и обучаващи организации (работодатели)


ИнформацияЗа консултации и сигнали от студенти

Уважаеми студенти,

Очакваме ви по електронна поща, телефон или на място в офисите на функционалните експерти (посочени са в линка Лица за контакт в ИУ-Варна по проект „Студентски практики – Фаза 1”) за консултации, въпроси, жалби, препоръки, сигнали за неверни данни или за некоректно отношение.


ГРАФИК
за приемане на договори в Икономически университет
Варна
по проект "Студентски практики – Фаза 1"
 

СТУДЕНТИ

 Дати за приемане на договори

Възможна най-ранна дата
за начало на практическо обучение:

21.05, 22.05 и 23.05.2018 г. 11.06.2018 г.
28.05, 29.05 и 30.05.2018 г. 18.06.2018 г.

Договорите се предават от студента в Деловодство,
каб. 209, в часовете от 10:30 - 12:00 ч.; 13:00 – 16:15 ч.

 Студентът, показвайки документ за самоличност и с предварително получен входящ номер, предава лично в ИУ-Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение
(2) декларация на основание Писмо на ръководител проект
(3) контролен лист, подписан от академичния наставник и студента

 Процедурата за получаване на входящ номер за предаване на договор за провеждане на практика по проект „Студентски практики - Фаза 1“ включва следните стъпки:

1. Студентът изпраща имейл-заявка до г-н Иван Михайлов на:  imihaylov@ue-varna.bg  за дата на предаване на договора, съобразно графика за предаване на договори, посочен в сайта на ИУ-Варна.

2. Имейл-заявката включва следния текст: „Здравейте г-н Михайлов, Желая да ми предоставите входящ номер и дата за представяне на договор за практическо обучение с ИУ-Варна.
Имена на студента: ...............................................................................................................................,
фак. № ........................., от спец.: .................................................................., дата на стартиране на практиката .........................“

3. До 24 часа студентът ще получи имейл с входящ номер, посочена дата и часове за представяне на договора.

4. Студентът може да получи имейл с отказ, след достигане на лимита от броя на договорите по бюджета на проекта за ИУ-Варна.

5. Студентът, при настъпване на различни събития, които възпрепятстват представянето на договора, своевременно изпраща уведомителен имейл на imihaylov@ue-varna.bg , с оглед да се предостави входящия номер на друг студент.

5. Студентът предава договора си, съобразно информацията в изпратения му имейл.


РАБОТОДАТЕЛИ И МЕНТОРИ

представят договори след предварителна заявка на e-mail: satrudnik@ue-varna.bg
и получаване на потвърждение в рамките на 48 ч. за детайли по приема (кабинет, час и лице за прием)


Екип по проект "Студентски практики - Фаза 1"
Икономически университет – Варна

Последна актуализация: 12 март 2018 г.
 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------