Организация за провеждане на държавния изпит на специалност "Икономика на търговията" степен "бакалавър"

Технология за провеждане на държавния изпит със студентите от специалност

"Икономика на търговията"  Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

            От месец юни 2015 година комплексният държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ще се проведе в 2 части:

1 част. Писмен държавен изпит с 3 въпроса по конспект (обявен на сайта на университета) (въпросите се избират на лотариен принцип по един от три раздела, включително: 

* Раздели на конспекта за държавен изпит:

1 раздел:

Въведение в търговския бизнес

Управление на човешките ресурси

Логистика

2 раздел:

Организация на търговията (Търговски мениджмънт)

Управление на търговските операции

3 раздел:

Финансов мениджмънт

Планиране и анализ

2 частЕлектронен тест (със затворени тестови въпроси). Електронният тест се състои от 40 въпроса върху материята от специалните дисциплини - в т.ч. Въведение в търговския бизнес, Организация на търговията, Управление на търговските операции, Планиране и анализ на търговската дейност, Управление на човешките ресурси, Логистика, Финансов мениджмънт.
Оценяването по отделните части се формира по следния начин:
Електронен тест – 40 точки:  40 въпроса по 1 точка за верен отговор;
Писмен изпит – 60 точки: 3 въпроса изтеглени от 3-те части на конспекта с максимална оценка 20 точки.

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се приравнява  в оценка по шестобалната система:

1. от 45 до 51 точки – Среден 3,00;

2. от 52 до 58 точки – Среден 3,25;

3. от 59 до 61 точки – Добър 3,50;

4. от 62 до 64 точки – Добър 3,75;

5.  от 65 до 68 точки – Добър 4,00;

6. от 69 до 72 точки – Добър 4,25;

7. от 73 до 75 точки – Много добър 4,50;

8. от 76 до 78 точки – Много добър – 4,75;

9. от 79 до 82 точки – Много добър – 5,00;

10. от 83 до 86 точки – Много добър 5,25;

11. от 87 до 89 точки – Отличен 5,50;

12. от 90 до 92 точки – Отличен 5,75;

13. от 93 до 100 точки – Отличен 6,00.


 

Образец:
Ако студент получи следните резултати: 28 верни отговора от електронния тест (28 точки) и следните оценки в точки от писмения изпит: на първи въпрос 15 т., на втори въпрос: 12 точки и на третия въпрос: 18 точки, което дава краен общ изпитен резултат 73 точки. (28+15+12+18 = 73 точки). По скалата това се равнява на Мн.добър 4,50

За явяването студентите следва да носят:
1. За електронния тест - личен документ за идентификация, изпита е електронен не са необходими други допълнителни материали, възможно е да използвате калкулатор.
2. За писмения изпит - студентска книжка, листи и химикал (пишещ син цвят), възможно е да се ползва конспект.

Не се разрешава използването на мобилни телефони и други помощни материали. Всеки опит за преписване и подсказване се санкционира с анулиране на работата и отстраняване от изпита.