Отдел "Информационни технологии и обслужване"

Отдел "Информационни технологии и обслужване"
Отдел "Информационни технологии и обслужване" осъществява развитието на автоматизирани информационни технологии и информационно обслужване в Университета.

Предмет на неговата дейност е:

  • проектиране, разработване, експлоатация и развитие на автоматизирана информационна система за управление на университета;
  • поддържане на системен и приложен софтуер за нуждите на обучението;
  • поддържане и разширение на локални мрежи за обучение;
  • организиране ползването на компютърната техника за нуждите на учебния процес.
Отдел ИТО обслужва следната материална база за нуждите на учебния процес:
  • 15 компютърни зали с 206 работни места;
  • приложни програми под управлението на Windows XP, MS Office XP, MS Back Office, MS Visual Basic, MS Visual Studio.

Компютрите в 15 компютърни зали с 206 работни места са свързани към компютърната мрежа на ИУ-Варна. В тях е възможно ползването на Internet за нуждите на учебния процес. Ползването на Internet за лични нужди се извършва в Интернет-зала, която функционира на територията на основния корпус на Университета.

Достъпът на студентите до компютърните зали е свободен в рамките на времето, през което залите са свободни от занятия и в Университета се провежда учебен процес.

Отдел ИТО участва в дейността на Университета при решаването на научноизследователски задачи в различни области на икономическата наука и стопанските отрасли с приложение на компютърна техника. Разработва и внедрява за нуждите на Университета автоматизирани системи за управление на учебния процес, научните изследвания и административно-управленската дейност и компютърни локални мрежи.

Teхническа поддръжка: каб. Н-204

Ръководство:

Ръководител отдел 
Иван Петров Петров 
каб. 317
GSM: 0882-164-854
e-mail: i_petrov@ue-varna.bg

Програмист 

Таня Илиева Славова 
каб. 315 а
GSM: 0882-164-813 
e-mail:

Програмист 

Валентин Атанасов Маринов 
каб. 315 а
GSM: 0882-164-809
e-mail: valemar@abv.bg

Програмист 

Силва Иванова Иванова 
каб. 315 а
GSM: 0882-164-811
e-mail:

Програмист 

Милен Иванов Маринов 
каб. 315 а 
GSM: 0882 -164-808
e-mail: m.marinov@ue-varna.bg

Програмист 

Надя Панчева
каб. 315 а 
GSM: 0882 -164-88
e-mail: nadq_pancheva@ue-varna.bg