Център за обучение на чужд език

Център за обучение на чужд език

Центърът за обучение на чужд език (ЦОЧЕ) е обслужващо звено към ИУ – Варна. Центърът координира и подпомага факултетите и катедрите при обучението на бакалаври и магистри по специалности и програми с преподаване на чужд език. Оказва помощ и при дейността на специализираните обслужващи звена за организацията и осъществяването на приема и адаптацията на чуждестранните студенти.

Основни задачи на центърa:

  • да предоставя методическа помощ при подготовката на учебните планове и програми с преподаване на чужд език;
  • да подпомага и координира дейността на катедрите, които водят специалности и програми с преподаване на чужд език;
  • да подпомага и координира дейността на Департамент "Езиково обучение" по организацията и провеждането на подготвителни езикови курсове за кандидати за бакалаври и магистри;
  • да проучва и подпомага разкриването на съвместни образователни програми с утвърдени университети в България, Европа и света;
  • да проучва търсенето на образователни услуги с преподаване на чужд език;
  • да подпомага подготовката и организацията на приема на чуждестранни граждани съвместно със специализираните обслужващи звена;
  • да организира процеса по подбор на преподаватели, гост-преподаватели и специалисти от практиката.

Организационната структура на центъра включва директор и методичен съвет. Методичният съвет е колективен орган на управление, който се занимава със стратегическото управление на дейността на ЦОЧЕ. Оперативното управление се осъществява от директора на центъра.

Директор

Гл. ас. д-р Александър Шиваров

Office Кабинет: 229 Г

 


Mobile Mobile +359 882164833

Електронна поща Email: a.shivarov@ue-varna.bg


Председател на методичен съвет

Проф. д-р ик.н. Йордан Коев

Кабинет Кабинет: 119 А

 
Електронна поща Email: koevip@abv.bg