План на научните мероприятия за периода 2012-2015 г.

И К О Н О М И Ч Е С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т – В А Р Н А

П Л А Н
за научните мероприятия за периода 2012 – 2015 г.

(Утвърден от Академичния съвет на 25.11.2011 г. с протокол № 170)

Месец

Тема

Вид

Водещ организатор,
съорганизатори

  
2 0 1 3

1.

май

Научна конференция по статистика*

Научна конференция

Катедра „Статистика”

2.

май

„Проблеми на икономиката и управлението на индустрията”

Научна конференция

Катедра „Икономика и управление на индустрията”

3.

май

Научна конференция на младите научни работници

Научна конференция на младите научни работници
университетска

Отдел “НИДД”

4.

май

Студентска научна конференция

Студентска научна конференция

Отдел “НИДД”

5.

май

„Управленски проблеми пред организациите в условията на финансово – икономическа криза”

Кръгла маса

Катедра “Стопанско управление” и сродни катедри от други университети

6.

май

Майски философски четения

Майски философски четения

Секция „Философия”при катедра философски науки”

7.

май

„Варна: най – важното 2013”

Студентска учебно – изследователска конференция

Секция „Социология” при катедра „Философски науки”

8.

май

„Изследване на качеството в семейното хотелиерство в община Варна”

Семинар по НП – 51

Катедра „Туризъм”, Колеж по туризъм - Варна

9.

май

„Нови форми на преподаване – добри преподавателски практики”

Научен семинар

Катедра „Икономика и управление на строителството”

10.

юни

„Съвременни методи и информационно – комуникационни средства в обучението по чужд език”

Научно –практически семинар

Катедра „Чужди езици”, Колеж по туризъм - Варна

11.

17 септември

Украйна - България - Европейски съюз: Съвременно състояние и перспективи

Международна конференция

Национален технически университет – Херсон , ИУ - Варна

12.

октомври

Юбилейна научно – практическа конференция*

Юбилейна научно – практическа конференция посветена на 50 годишнината на Колежа по туризъм

Колеж по туризъм - Варна

13.

18 октомври

„Регионални и глобални предизвикателства пред търговията”

Научно – практическа конференция

Катедра „Икономика и управление на търговията”

14.

октомври

„Социални измерения на пазарната икономика”

Кръгла маса

Катедра “Обща икономическа теория”

15.

октомври

„Качество на обучението по стокознание и реализация на студентите”

Кръгла маса

Катедра “Стокознание””

16.

ноември

„Строително предприемачество и недвижима собственост”

Научна конференция с международно участие

Катедра „Икономика и управление на строителството”

2 0 1 4

1.

май

Студентска научна конференция

Студентска научна конференция

Отдел “НИДД

2.

май

Научна конференция на младите научни работници

Научна конференция на младите научни работници

Отдел “НИДД”

3.

май

„Бизнесът и публичните организации в новите реалности”

Кръгла маса

Катедра “Стопанско управление” и сродни катедри от други университети

4.

май

Майски философски четения

Майски философски четения

Секция „Философия” при катедра философски науки”

5.

май

„Варна: най – важното 2014”

Студентска учебно – изследователска конференция

Секция „Социология” при катедра „Философски науки”

6.

октомври

„Качество на стоките в съвременните условия”

Научна конференция с международно участие

Катедра “Стокознание”

7.

ноември

„Строително предприемачество и недвижима собственост”

Научна конференция с международно участие

Катедра „Икономика и управление на строителството”

8.

**

Научна конференция*

Научна конференция

Катедра “Счетоводна отчетност”

9.

**

„Специфични особености на строителното предприемачество”

Участие в конкурс на МОМН за разработване на научен проект

Катедра „Икономика и управление на строителството”

  
2 0 1 5

1.

май

Юбилейна университетска международна научна конференция *

Юбилейна университетска международна научна конференция

Постоянна комисия "НИД", отдел “НИДД” и съответните катедри

2.

май

Студентска научна конференция

Студентска научна конференция

Отдел “НИДД”

3.

май

Юбилейна научна конференция*

Юбилейна научна конференция по случай 45 години от създаването на катедра “Математически науки”

Катедра “Математически науки”

4.

май

„Възможности за дистанционно обучение на студентите”

Научен семинар

Катедра „Икономика и управление на строителството”

5.

май

Майски философски четения

Майски философски четения

Секция „Философия” при катедра философски науки”

6.

май

„Варна: най – важното 2015”

Студентска учебно – изследователска конференция

Секция „Социология” при катедра „Философски науки”

7.

октомври

„Фискалните аспекти на растежа”

Юбилейна кръгла маса по повод 25 години от създаването на катедра „МИО”

Катедра „Международни икономически отношения”

8.

ноември

„Строително предприемачество и недвижима собственост”

Научна конференция с международно участие

Катедра „Икономика и управление на строителството”

9.

ноември

„Перспективи за развитие на съвременния туризъм”

Юбилейна научна конференция по случай 50 години от създаването на специалност “Туризъм”

Катедра “Икономика и организация на туризма”

10.

**

Юбилейна научно – практическа конференция с международно участие*

Юбилейна научно – практическа конференция с международно участие по случай 25 години от създаването на катедра “Аграрна икономика”

Катедра “Аграрна икономика”