Одобрени научни ръководители за ОКС "бакалавър", специалност "Маркетинг"

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.69, ал.2 от Правилника на ИУ – Варна, право на защита на дипломна работа имат студенти със среден успех от следването най – малко Много добър 4,50.

В тази връзка, всички, заявили разработване на дипломна работа, трябва да преценят дали покриват това изискване.

Списък "Маркетинг"