Учебники и учебные пособия

Управление на качеството
Управление на качеството
Управление на дистрибуцията Технология на обслужването в хотела Политология Корпоративно ръководство част 2
Управление на дистрибуцията Технология на обслужването в хотела Политология Корпоративно ръководство Част втора
Икономика на труда Изследване на операциите Микробиология на стоките Урбанизационен икономикс
Икономика на труда
Ръководство
Изследване на операциите Микробиология на стоките Урбанизационен икономикс
Business HighLights Счетоводство
Въведение в програмирането
Ръководство за упражнения
Въведение в статистиката
Сборник от решени и нерешени задачи
Business Highlights
A Coursebook in English
For Students of Economics – Level A2 – B1
Счетоводство
Управление на човешките ресурси Корпоративно управление

Deutsch für die tourismuswirtschaft
Teil 1

Deutsch für die tourismuswirtschaft
Teil 2
Технолигия на кулинарната продкция и хигиена на храненето Алгебра
Технолигия на кулинарната продкция и хигиена на храненето Алгебра Въведение в статистиката Управление на качеството
Учебно пособие
Икономическа психология Пешеходен туризъм Стокознание на хранително-вкусовите стоки Ръководство ЛУ Част 3 Стокознание
Икономическа психология Пешеходен туризъм Стокознание на хранително-вкусовите стоки
Ръководство ЛУ Част трета
Стокознание
Управленско счетоводство Въведение в туризма География на туризма
Управленско счетоводство
Сборник от задачи и тестове
Въведение в туризма Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството География на туризма
Комуникация и медийна манипулация Основи на управлението
Учебно помагало
Основи на правото
Задачи, казуси, тестове
Практическое пособие к учебнику Руский язык
Индустриални технологии и технологични системи Управление на поземлените ресурси Химия
Ръководство за лабораторни упражнения
Кариерно развитие
Грижа
за клиента
Конфликтология
и креативност в рекламата
Икономика на труда Предприемачество и МСП
Спортна анимация Web технологии Банкови сделки Tests
De Français
langue vivante 2
Финансов мениджмънт в търговията Електронен бизнес
Част втора
Пътнически агенции и транспорт в туризма Вещно право
Казуси, тестове, задачи
Езиковото обучение днес - защо, за кого и как? Интегрирана система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер Основи на правото Икономика на недвижимата собственост

Стокознание на промишлените стоки
Част втора

Сензорен анализ Развитие на човешките ресурси в строителството в България Търгове и конкурси в строителството
Химия Демографска статистика Управление на IT проекти Стокознание на хранително-вкусовите стоки
Част втора
Местно управление и самоуправление Ресторан
Русско-Болгарский тематический словарь
 
Международен икономикс Индустриални технологии
Аграрен маркетинг Икономическа статистика Макрорегулиране на туристическия бизнес Въведение в предприемачеството
Индустрия на свободното време Математически анализ
Ръководство
Териториално устройство Информатика
Технологии в растениевъдството Управление на персонала Делова кореспонденция Развитие на строителното предприемачество в България
Управление на ценообразуването
Учебно помагало
Стокознание на промишлените стоки
Ръководство за лабораторни упражнения
Част първа
Стокознание на хранително-вкусовите стоки
Ръководство за лабораторни упражнения
Част първа
Логическо и функционално програмиране
Математика
(задачи с приложение в икономиката)
Ръководство
Математически анализ Строително предприемачество Отдель
Русско-болгарский тематический словарь
Планиране и анализ в индустриалното предприятие Специализирани видове туризъм Бит, традиции и кулинарно изкуство Социална статистика
Осигурителни системи и фондове Управление на банковия персонал Бизнес диагностика Данъчен процес
(задачи, казуси, тестове)
Немски език
Сборник с тестове
Международен маркетинг
Ръководство за семинарни занятия
Международен маркетинг Трудово и осигурително право (задачи, казуси, тестове)
A Tour Of Bulgaria
A Handbook in Guiding
Part Two
Сомелиерство Управление на човешките ресурси в туризма Социална статистика
Методическо ръководство
Делова кореспонденция A Tour Of Bulgaria A Handbook In Guiding Part One Количествени методи в логистиката
Ръководство
Финанси на строителните предприятия