Учебен план и програми

Специалност "Международен бизнес"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СНУ)
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна

Специални Дисциплини (СНУ)

1

Международен бизнес

5

9

150

90

60

2

Международни финанси

5

9

150

90

60

3

Международен иконмикс

5

9

150

90

60

Общо за специални дисциплини:

15

3

450

270

180

Специализиращи Дисциплини (СС и СНУ)

4

Международни инвестиционни проекти

6

9

180

120

60

5

Икономика на постиндустриалното общество

8

9

240

165

75

6

Бизнес култура на Балканите

8

9

240

165

75

7

Международен дългов мениджмънт

8

9

240

165

75

8

Транснационални корпорации и световната икономика

8

10

240

180

60

9

Малък бизнес и иновативни бизнес подходи

8

10

240

165

75

10

Магистърски семинар

8

10

240

195

45

11

Избираема (1) от:

6

10

180

135

45

     Чужд език - английски

     Чужд език - немски

     Чужд език - френски

     Чужд език - руски

Общо за специализиращи дисциплини:

60

6

2

1800

1290

510

Общо за целия курс на обучение:

75

9

2

2250

1560

690

Защита на дипломна работа

15

Общо кредити за целия курс на обучение:

90