Учебен план и програми

Специалност "Туризъм"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Туризъм”
Професионална квалификация „Туризъм”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика 9 1 270 195 75
2 Микроикономика 9 1 270 195 75
3 Приложна математика 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 0 60 0 60

5

Избираеми дисциплини (1)

3

1

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

6

Теория на управлението

9

2

270

195

75

7

Макроикономика

9

2

270

195

75

8

Основи на правото

9

2

270

195

75

9

Избираеми дисциплини (1)

3

2

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

10

Теория на счетоводството

9

3

270

195

75

11

Въведение във финансите

9

3

270

195

75

12

Маркетинг

8

3

240

165

75

13

Избираеми дисциплини (1)

4

3

120

60

60

Кариерно развитие

Философия

Икономическа социология

Икономическа психология

История на икономиката

Делова кореспонденция

Общо за фундаментални дисциплини

90

10

2

2760

1905

855

Университетски специални дисциплини

14

Въведение в статистиката

9

4

270

195

75

15

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Финансово счетоводство

Икономика на труда

Въведение в предприемачеството

Международен икономикс

Моделиране на икономически системи

Икономика на околната среда

16

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Въведение в търговията

Интернет технологии

Планиране и прогнозиране

Европеистика

Съвременни икономически теории

Търговско право

Общо за университетски специални дисциплини

21

3

630

435

195

17

Въведение в туризма

9

4

270

195

75

18

Хотелиерство

8

5

240

165

75

19

Социална психология в туризма

8

5

240

165

75

20

Туристически ресурси

8

5

240

180

60

21

Избираеми дисциплини (1)

6

5

180

120

60

Специализиран чужд език - английски

Специализиран чужд език - немски

Специализиран чужд език - френски

Специализиран чужд език - руски

22

Ресторантьорство

7

6

210

135

75

23

Туристически пазари

7

6

210

135

75

24

Култура и цивилизация

6

6

180

120

60

25

Избираеми дисциплини (1)

5

6

150

90

60

Екскурзоводство

Български фолклор и етнология

Електронен бизнес в туризма

26

География на туризма

8

7

240

165

75

27

Маркетинг в туризма

8

7

240

180

60

28

Пътнически агенции и транспорт в туризма

8

7

240

165

75

29

Избираеми дисциплини (1)

6

7

180

120

60

Съвременни видове туризъм

Грижа за клиента

Маркетингови комуникации в туризма

30

Управление на човешките ресурси в туризма

5

8

150

90

60

31

Управление на туризма

5

8

150

75

75

32

Мениджмънт на обслужването в туризма

5

8

150

90

60

33

Спецсеминар

5

8

150

75

75

Общо за специални дисциплини

114

17

3420

2265

1155

Практическо обучение

5

6

Държавен изпит или защита на дипломна работа

10

8

Общо за целия курс на обучение

240

6810

4605

2205