Квалификационна характеристика

Специалност "Международни икономически отношения"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  „Икономика”
Професионална квалификация "Икономист"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

Очаквайте