Квалификационна характеристика

Специалност "Туризъм"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Туризъм"
Професионална квалификация "Туризъм"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

Очаквайте