Западноевропейские языки

Катедра „Западноевропейски езици” е основно структурно звено на Департамент „Езиково обучение”. Катедрата предлага задължително и факултативно обучение по три западноевропейски езика – английски, немски и френски – за студентите от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. За всички бакалаври е задължително изучаването на чужд език през първи семестър. На студентите - бакалаври от всички специалности след това се предоставя възможност  да  изучават факултативно чужд език в продължене на шест семестъра, а студентите от специалностите МИО и Туризъм могат да записват и втори чужд език. За специалностите Туризъм, МИО и Счетоводство и контрол има и специализирани дисциплини в трети и четвърти  курс: съответно „Специализиран език на туризма”, „Езикът на международната търговия” и „Специализиран език за счетоводство и финанси”. Катедра ЗЕЕ организира и допълнителни курсове за студенти, докторанти и асистенти. Всички обучителни програми са съобразени с нуждите на студентите и са предимно с икономическа насоченост. Програмите редовно се актуализират, така че да отговарят на съвременните изисквания и променящата се среда. Дисциплините се водят от висококвалифицирани старши преподаватели с дълъг опит в професията, които непрекъснато повишават квалификацията си. Международната дейност е един от приоритетите на катедрата. Тя намира израз в участието в международната програма за обмен на студенти „ЕРАЗЪМ”, както и осъществяване на преподавателска мобилност в университети партньори.

Мисията на катедра „Западноевропейски езици” е да постига високо качество на обучението по чужди езици като формира висококвалифицирани специалисти със солидни знания и умения, които да бъдат конкурентоспособни в условията на европейската интеграция и приобщаването на България към световните структури и ценности.

Основната цел на катедра „Западноевропейски езици” е да организира езиковото обучение така, че успешно да се приспособява към динамично променящата се конкурентна среда; да изгражда у студентите знания и умения и компетентности във владеенето на чужди езици, които да им гарантират мобилност в рамките на европейските програми за международно сътрудничество и успешна професионална реализация.