Магистри - прием

ВАЖНО за сроковете за кандидатстване и подаване на документи за магистърските програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна"

Уважаеми кандидат-магистри,   Днес може да имате проблем при регистрацията поради добавяне на нови функцион...

Регистрация в магистърски програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна"

Здравейте, Активирана е онлайн система за регистрация за кандидатстване в магистърските програми „Комуника...

Прием на документи по проект „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТ – МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ за пилотно обучение на студенти в дистанционна форма за учебната 20...