Публична защита Бистра Колева

Публична защита Бистра Колева

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

обявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 на дисертационен труд

на докт. Бистра Колева Радева

на тема:

„Регулиране на международните финансови пазари и паричната политика ”

за придобиване на образователна и научна степен доктор

по докторска програма „Световно стопанство и международни икономически отношения

Научен ръководител: доц. д-р Георги Маринов

Рецензенти: доц. д-р Валентина Макни

           проф. д-р Андрей Захариев

Защитата ще се състои на 14.06.2019 г. от 13:00 ч. в

зала 320.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.