Защита Елица Узунова

Защита Елица Узунова

Икономически университет - Варна

обявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 на дисертационен труд

на докт. Елица Димитрова Узунова

на тема:

„Функционален модел на компетентностите за специалистите по маркетингови изследвания ”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

по докторска програма Маркетинг

Научен ръководител: Доц. д-р Елена Георгиева

Рецензенти: Проф. д-р Евгени Станимиров

           Проф. д.н. Симеон Желев

Защитата ще се състои на 07.05.2019 г. от 15.00 ч. в

зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на Интернет страницата на Университета.