Експертна група на НАОА в ИУ – Варна

Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) посети от 11 до 14 март 2019 г. Икономически университет – Варна във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ във висшето училище.

Ръководител на експертната група бе проф. д.ик.н. Нено Павлов Ненов, а нейни членове – проф. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Станимир Кабаиванов, доц. д-р Блага Стойкова, Ирина Пъшева – докторант. Наблюдаващ процедурата член на ПКСНУ бе  проф. дин Желю Владимиров.  Те осъществиха поредица от срещи с ръководството на университета и членовете на работната група, изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация.

ЕГ се запозна с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация на професионалното направление и съответните специалности, с разработената политика за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление, както с научноизследователската дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

На 12.03. бяха организирани поредица от срещи на експертите с преподаватели, студенти и докторанти, с представители на бизнеса и публичната администрация – потребители на кадри.  Беше подчертано позитивното впечатление от видимото развитие на ИУ – Варна в областта на материалната база, условията за обучение, културната среда, както и от професионалното представяне на постигнатите резултати според критериите за оценка.