Публична защита Десислава Хинева

Публична защита Десислава Хинева

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА  ЗАЩИТА

 на дисертационен труд на докт. Десислава Стефанова Хинева

на тема:

Управление на рекламациите в туристическия бизнес

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

по докторска програма "Туризъм"

Научен консултант: проф. д-р Светла Генова Ракаджийска    

Рецензенти: проф. д-р Стоян Петков Маринов, проф. д-р Таня Петрова Парушева

Защитата ще се състои на 20.03.2019 г. от 13.00 ч. в зала 116.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на Университета