Защита Владимир Христов

Защита Владимир Христов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд

на докт. Владимир Христов Христов

на тема:

„Влияние на комплексното логистично обслужване върху развитието на взаимоотношенията с клиентите”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

по докторска програма Маркетинг

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

Научен ръководител: Проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Рецензенти: Доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева

Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич

Защитата ще се състои на 25.01.2019 г. от 15.00 ч. в

зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на Интернет страницата на Университета.