Защита Милена Цветковска

Защита Милена Цветковска

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд

на докт. Милена Красимирова Цветковска

на тема:

Правно положение на управителя на дружество с ограничена отговорност

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

по докторска програма Търговско право

Научен консултант: проф. д-р Маргарита Бъчварова

Рецензенти: Доц. д-р Радослав Петков Рачев

Доц. д-р Антон Кирилов Грозданов

Защитата ще се състои на 18.01.2019 г. от 10.00 ч. в

зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на Университета.