Конкурс за млади учени и специалисти до 35 г. "Инж. Златан Бръчков" – 2018 г.

Конкурс за млади учени и специалисти до 35 г. "Инж. Златан Бръчков" – 2018 г.

Ежегодно Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна, съвместно с Община Варна организира и провежда конкурс за млади учени и специалисти до 35-годишна възраст на името на инж. Златан Бръчков – първият председател на настоятелството на учредената през 1908 г. “Варненска техническа дружба” – първообраз на варненската организация на НТС.

Целта на конкурса е да се стимулира творческата активност на младите учени и специалисти от Варненски регион.

Право за участие в конкурса имат млади учени и специалисти до 35-годишна възраст: доктори, докторанти, асистенти и преподаватели от варненските университети и научни институти, както и специалисти от фирми на територията на Варна, които имат самостоятелна или в съавторство разработка или труд с авторски характер и конкретни постижения за съответната календарна година - в научната, изследователската, внедрителската, стопанската и други области на науката и техниката.

При съавторство се допуска участие в конкурса, ако кандидатът за наградата “Инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ” има водещ принос, доказан със съответен документ.