Медиацията - ефективния способ за разрешаване на спорове

Медиацията - ефективния способ за разрешаване на спорове

Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ съвместно с ИУ-Варна чрез Катедра „Правни науки” организира на 28 и 29 ноември 2018 г. две обучения насочени към студенти от ИУ-Варна: Медиацията - ефективния способ за разрешаване на спорове. Или как да водим преговори и да управляваме конфликти. Специфика на медиацията при търговски спорове. Специфика на медиацията при трудови спорове.

Обучението се организира и предлага в резултат от Меморандум за сътрудничество, подписан между Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера" и Икономически университет – Варна, чрез катедра „Правни науки“. Благодарение на партньорството между двете организации участието за студентите е безплатно.

Обучението водят Лиляна Савова - председател на УС на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“, и Венета Иванова - медиатор и обучител, част от екипа на Института.

Обучението има висока стойност за бъдещите  икономисти, управленци и предприемачи - както за комуникацията им с външни партньори, така и вътре, в екипа. Темите, включени в програмите ще помогнат на участниците да идентифицират навреме конфликтните ситуации и да получат инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех. Участниците ще се запознаят с процедурата по медиация- предимства; специфики; етапи, през които преминава.