Въпросник за комплексен държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на търговията"

ВЪПРОСНИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"

_______________________________________________________________________________

1. Изисквания към оптималната търговска дейност: обща характеристика и съдържателни елементи.

2. Форми за осъществяване и развитие на търговията: класификационна структура и концепции за развитието на търговските структури.

3. Правни аспекти на търговския бизнес.

4. Търговска информационна система: същност и елементи.

5. Пазарни измерения на търговския бизнес: концепции за същността на пазара, пазарен механизъм, възможности за регулиране на равновесието на пазара.

6. Конкуренцията в търговския бизнес: същност, значение, видове, фактори.

7. Маркетингов подход към потребителското поведение: анализ на потребителите, основни елементи на потребителското поведение.

8. Стокови запаси: същност, необходимост, видове, обращаемост.

9. Ценообразуване в търговията: цели, фактори, методи, политики, адаптиране на цените към пазара.

10. Търговски надбавки: същност, съдържание, видове.

11. Същност на управлението на човешките ресурси. Стратегическо и оперативно управление. Модели на управление на човешките ресурси.

12. Формиране на човешките ресурси – същност и фактори. Набиране на персонал. Източници за набиране на персонал.

13. Подбор на персонал – същност и стратегии. Методи за подбор на персонал. Дискриминация в труда – същност и форми.

14. Работна заплата – същност и елементи. Фактори, определящи работната заплата. Определяне на брутната работна заплата – системи за заплащане.

15. Обучение на човешките ресурси – същност и етапи. Методи за обучение.

16. Същност и особености на логистиката на снабдяване и на производствената логистика. Системи за управление на материалните потоци в производството.

17. Същност и особености на дистрибуционната и обратната логистика.

18. Същност, задачи и значение на транспорта. Предимства и недостатъци на видовете транспорт.

19. Логистиката в системата на фирменото предприемачество – същност, място и роля.

20. Търговска логистика – същност, място и роля във фирменото предприемачество. Тенденции. Търговски вериги. Търговски центрове.

21. Основни проблеми на организацията на търговията.

22. Развитие на търговията в България в годините на преход.

23. Организация, функции, структура и системи на апарата на управление на търговските предприятия.

24. Специализация и концентрация на търговската мрежа на дребно.

25. Териториално разполагане, форми на изграждане, модернизация и реконструкция на търговската мрежа на дребно.

26. Основни проблеми в развитието на търговската мрежа на дребно и фактори за подобряване на използването й.

27. Основни проблеми в развитието на складова мрежа на търговията и фактори за подобряване на използването й.

28. Проблеми на организацията на труда в търговията и основни насоки за усъвършенстване.

29. Стоков асортимент и допълнителни услуги в търговията – същност, видове, формиране и регулиране, показатели за оценка.

30. Култура на търговското обслужване – същност, елементи, показатели, проблеми и перспективи.

31. Стокодвижение – същност, принципи, фактори и звенност.

32. Канали и форми за реализация на стоките на дребно – същност, предимства, състояние.

33. Проблеми на рекламата в търговията – същност, задачи, организация, средства.

34. Организация на закупуването на стоки при търговията на едро – източници и форми.

35. Организация на продажбите на стоки в търговията на едро – канали и форми.

36. Технология на складовите операции в търговията.

37. Проблеми на ефективността в търговията – същност, критерии, подходи.

38. Основни показатели при определяне на икономическия ефект и ефективност в търговията.

39. Основни показатели при определяне на социалния ефект и ефективност в търговията.

40. Фактори и резерви за повишаване ефективността на търговията.

41. Граница на търсенето на стоковия пазар.

42. Рискът на стоковия пазар – същност, икономическо съдържание и измерване.

43. Основни принципи на финансовия мениджмънт на търговската фирма.

44. Оптимизиране на стоковия портфейл на търговската фирма.

45. Граница на ефективност на пазара на стоки и услуги.

46. Пазарен модел на търговията.

47. Бизнес риск и финансов левъридж на търговската фирма.

48. Разход по собствения капитал на търговската фирма.

49. Претеглени средни разходи по капитала на търговската фирма.

50. Устойчив растеж и пазарна стойност на търговската фирма.

51. Същност, място, роля, принципи на стратегическото планиране, тактическо и оперативно планиране в системата за управление на търговската организация.

52. Стратегически анализ на вътрешната и външната среда на търговската фирма.

53. Същност, съдържание, изисквания на информационната база на планирането и анализа.

54. Теоретико-методологически основи на икономическия анализ на търговската дейност – същност, задачи, функции, обекти и методи.

55. Съдържание, показатели, методи, форми, степени на детайлизация при прогнозиране и планиране на общия обем и продуктовата структура на продажбите.

56. Планиране, прогнозиране и анализ на стоковите запаси и скоростта на обръщението им – обекти и методика.

57. Планиране и икономически анализ на трудовия ресурс, степента на използването му и на средствата за заплащане на труда – същност, показатели и методика.

58. Планиране и анализ на нетекущите (дълготрайни) активи на търговската фирма – обекти, показатели и методика.

59. Планиране и анализ на общата сума, равнището и структурата на разходите на фирмената дейност.

60. Анализ, планиране и прогнозиране на доходите, печалбата и рентабилността на търговското предприятие – същност, задачи, показатели и методика.

21-22 юни 2017

*  актуален