Записване за курс "Класифицирана информация и нейната защита"

Записване за курс "Класифицирана информация и нейната защита"

Курсът по Първоначалното обучение за работа с класифицирана информация и нейната защита се провежда с цел да се даде на обучаемите първоначална подготовка, която да им позволи да заемат щатни длъжности или да изпълняват задачи, за които се изисква достъп до класифицирана информация.

Съдържанието на учебната програма съответства на Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията.

При успешно завършване на курса обучаемите подписват Декларация приложение № 18 към чл. 159, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицирана информация, след което им се издава Удостоверение за преминато обучение, което се признава за валидно от контролиращите органи.

Продължителност на обучението – 30 учебни часа (15 часа лекции и 15 часа упражнения).

Такса за провеждане на курса – 180 лв., (за лица от състава на ИУ-Варна – 120 лв.)

Информация за курса

гл. ас. д-р Деян Михайлов
 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164535

Email Email: dgmihaylov@ue-varna.bg


За записвания

Севда Цонева

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.

каб.214