Обществена поръчка 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г.за нуждите на ИУ-Варна", публикувана на Портала за обществени поръчки с решение № РД-14-2596/24.07.2015 г.

  1. Решение

Дата на публикуване: 27.07.2015 г.