Обучения срещу ваучери

Икономически университет – Варна е

включен в списъка на доставчиците на обучения срещу ваучери на безработни и заети лица по Приоритенти оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На 27 февруари 2014 г. е подпи

сано Споразумение с Агенцията по заетостта, съгласно което Икономически университет – Варна може да извършва обучения по следните ключови компетентности:

 1. Дигитална компетентност
  1. Работа с текстообработващи програми – курс 45 часа, цена 250 лв.
  2. Работа с база данни, управление и съхранение на информацията – курс 45 часа, цена 250 лв.
  3. Работа с електронни таблици – курс 45 часа, цена 250 лв.
 2. Инициативност и предприемачество
  1. Управление на проекти – курс 30 часа, цена 140 лв.
 3. Общуване на роден език
  1. Езикова култура – курс 16 часа, цена 70 лв.
  2. Делова кореспонденция – курс 16 часа, цена 70 лв.
 4. Общуване на чужди езици
  1. Английски език – 300 часа, цена 700 лв.
  2. Немски език – 300 часа, цена 700 лв.
  3. Френски език – 300 часа, цена 700 лв.
  4. Руски език – 300 часа, цена 700 лв.
  5. Испански език – 300 часа, цена 700 лв.

Икономически университет – Варна разполага с преподавателски състав, който отговаря на изискванията за квалификация и опит при извършването на обучение по посочените ключови компетентности.

Материално-техническите бази на обучение – собствени на Икономически университет – Варна, отговарят на нормативната уредба. Имат следните адреси:

Гр. Варна, бул. „Княз Борис І“, № 77

Гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“, № 24; тел. 052/303 265 и 0884/699393