Център за международна образователна дейност

Център за международна образователна дейност

Център за международна образователна дейност (ЦМОД) е обслужващо звено към ИУ-Варна. Центърът координира и подпомага факултетите и катедрите при обучението на бакалаври и магистри по специалности и програми с преподаване на чужд език. Оказва помощ и при дейността на специализираните обслужващи звена за организацията и осъществяването на приема и адаптацията на чуждестранните студенти.

Основни задачи на центърa:

  • да предоставя методическа помощ при подготовката на учебните планове и програми с преподаване на чужд език;
  • да подпомага и координира дейността на катедрите, които водят специалности и програми с преподаване на чужд език;
  • да подпомага и координира дейността на Департамент "Езиково обучение" по организацията и провеждането на подготвителни езикови курсове за кандидати за бакалаври и магистри;
  • да проучва и подпомага разкриването на съвместни образователни програми с утвърдени университети в България, Европа и света;
  • да проучва търсенето на образователни услуги с преподаване на чужд език;
  • да подпомага подготовката и организацията на приема на чуждестранни граждани съвместно със специализираните обслужващи звена;
  • да организира процеса по подбор на преподаватели, гост-преподаватели и специалисти от практиката.

Организационната структура на центъра включва директор и методичен съвет. Методичният съвет е колективен орган на управление, който се занимава със стратегическото управление на дейността на ЦМОД. Оперативното управление се осъществява от директора на центъра.

Director

Chief Assist. Prof. Aleksandar Shivarov, PhD

Office Office: 229 Г

 


Mobile Mobile +359 882164833

Електронна поща Email: a.shivarov@ue-varna.bg


Chairman of Methodological Council

Prof. DSc. Yordan Koev, PhD

Кабинет Office: 119 А

 
Електронна поща Email: koevip@abv.bg