Център за електронно и дистанционно обучение

Икономически университет-Варна подписа договор за изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - ...