Въпросник за държавен изпит за специалност "Логистичен мениджмънт" - магистри

В Ъ П Р О С Н И К

за държавен изпит

за специалност „ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”, ОКС “магистър”

 1. Логистична система - същност и особености; видове логистични системи; свойства на логистичната система; функционална и мрежова структура на логистичната система.
 2. Логистични посредници - основни видове логистични посредници; провайдър на основни активи, провайдър на основни логистични услуги, трета и четвърта страна в логистиката.
 3. Основи на проектирането на логистични системи - алгоритъм на проектирането; принципи на проектирането на логистичната система; стратегически анализ на факторите на външната макро и микро среда.
 4. Проектиране на организационната структура на управление (администриране) на логистичната система - същност и особености на администрирането; същност, задачи на организационната структура на управление на логистичната система; модел на проектиране на организационна структура; централизация или децентрализация.
 5. Етапи и фази на развитие на организационната структура на управление на логистичната система; линейно функционална, дивизионална, матрична, проектна (процесна) организационна структура на управление.
 6. Логистични стратегии - стратегически аспекти на логистиката; стратегически логистични анализи; идентификация и избор на логистична стратегия; същност, особености и видове логистични стратегии.
 7. Логистично планиране – същност, особености и видове логистично планиране; стратегическо логистично планиране; ключови показатели в логистичното планиране; тактическо (технико-икономическо) логистично планиране.
 8. Вериги на доставка – същност, структура, основни характеристики, проблеми във веригата на доставки.
 9. Основни акценти в концепцията за управление на веригите на доставка (УВД) – причини за възникване на концепцията, същност и обхват на понятието „УВД”, основни фази на приложение на концепцията за УВД, основни ефекти от УВД.
 10. Подходи за управление на веригите на доставка – управление на ключови бизнес процеси (модел на Глобалния форум за УВД); SCOR модел: същност и значение, ключови бизнес-процеси в модела; система от измерители и показатели на модела.
 11. Конфигуриране на веригата на доставки - участници; граници и структурна размерност на мрежата; различни типове връзки между процесите вътре във веригата.
 12. Проектиране на веригата на доставки – модел на Маршал Фишер; модел на Хау Лий.
 13. Същност, роля и функции на контролинга. Задачи на отчет­ността при контролинга. Връзка между финансово и управленско счетоводство. Калкулативни разходи.
 14. Система за пресмятане с пълни разходи - основни цели и идеен модел и структура на системата. Подсистема: "Пресмятане на видовете разходи".
 15. Система за пресмятане с пълни разходи. Подсистеми "Пресмятане на разходите по носители" и "Пресмятане на разходите по място на възникване".
 16. Система за пресмятане с частични разходи - основни цели и идеен модел на системата. Подсистема: "Пресмятане на видовете разходи". 
 17. Система за пресмятане с частични разходи. Подсистеми "Пресмятане на разходите по носители" и "Пресмятане на разходите по място на възникване".
 18. Присъщи приходи и разходи - същност и съдържание. Покриващ принос - същност, видове, показатели за покриващия принос.
 19. Типове връзки "доставчик-клиент".
 20. Партньорства и стратегически съюзи.
 21. Същност на CRM концепция.
 22. Оценяване на взаимоотношенията с доставчика.
 23. Класификация на доставчици според типа на отношенията.
 24. Международната логистика – същност, особености и значение.
 25. Международна инфраструктура на сухопътния транспорт - железопътна инфраструктура, пътна инфраструктура и съвременни инфраструктурни решения.
 26. Международна инфраструктура на водния транспорт - пристанищна инфраструктура, канали и водни пътища, особености на инфраструктурата на речния и морския транспорт.
 27. Международна инфраструктура на въздушния транспорт - същност и особености на летищната инфраструктура.
 28. Международен автомобилен транспорт.
 29. Международен железопътен транспорт.
 30. Международен мултимодален транспорт - мултимодални превози и превозни единици.
 31. Международен воден транспорт - особености на международния морски и речен транспорт, услуги, предоставяни от морските и речните превозвачи.
 32. Международен въздушен транспорт - особености на международния въздушен транспорт, услуги, предоставяни от въздушните превозвачи, международно регламентиране на въздушния транспорт.
 33. Международна опаковка и маркировка на товарите.
 34. Въздействие на човешката дейност върху околната среда. Въглероден отпечатък.
 35. Устойчиво развитие. Политики на ЕС за устойчиво развитие.
 36. Същност и елементи на зелената логистика. Зелен маркетинг. Зелено снабдяване. Зелени обществени поръчки.
 37. Зелен транспорт. Обратна логистика и управление на отпадъците.