Нов проект на Икономически университет - Варна

Проект: BG161PO003-1.2.04-0092
Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Оперативна програма: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
Приоритетна ос: 1. „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”
Област на въздействие: 1.2 „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“
Процедура: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“
Договор: BG161PO003-1.2.04-0092- С0001
Бенефициент:Икономически университет - Варна, Стопански факултет
Общ бюджет на проекта: 332 196,00 лв.
Продължителност: 18 месеца (от 11.10.2013 до 10.04.2015)

Основна цел:                                                                                     

  • Създаване на условия за устойчиво развитие на научния потенциал на Стопански факултет при ИУ-Варна чрез подобряване на съществуващата про-иновативната научна инфраструктура за практико- приложни изследвания в областта на безопасността на стоките.

Специфични цели:

  • Да се укрепи и развие научния капацитет за изследвания в областта на безопасността на стоките като се оборудва лаборатория със съвременни апарати необходими за осъществяване на приложни изследвания.
  • Да се получат и доразвият нови знания в областта на безопасността на стоките като се изпълнят конкретни приложни изследвания (проекти) с помощта на доставеното специализирано оборудване.

Основни дейности:

  • Доставка на ново оборудване за приложни изследвания: спектрофотометър; течен хроматограф; апарат за водна активност; камера за климатични изпитвания; електрофорезна вана; микровълнова система за минерализация; апарат Келдал, ротационен вакуум изпарител и др.
  • Доставка на материали и консумативи за нуждите на въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване.
  • Извършване на приложни изследвания с доставеното специализирано оборудване: количествен анализ на вредни за здравето на потребителите вещества, установяване на промените при съхранение на стоките, вкл. изследвания свързани с развитието на нежелана микрофлора и натрупването на микотоксини, срок на годност на редица хранителни и нехранителни стоки и материали и др.