12-та научна конференция с международно участие "Стоковедната наука - традиции и актуалност"