Прием на документи по проект „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТ – МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ

за пилотно обучение на студенти в дистанционна форма

за учебната 2013/2014 г.

по проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”

 

През учебната 2013/2014 година Икономически университет –Варна ще осъществи пилотно обучение на магистри в дистанционна форма на обучение с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Приемът на кандидат-магистри ще протече на два етапа по следния график:

 

 

ГРАФИК НА ПРИЕМ

Подаване на документи

 

Първи етап: от 15 до 31 юли 2013 г. (само в работни дни)

 

Втори етап: от 09 до 17 септември 2013 г. (само в работни дни)

Класиране

23 септември 2013 г.

Записване

26 и 27 септември 2013 г.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА

През първи етап месец ЮЛИ 2013 г.

От 15 до 19 юли 2013 г. от 8,30 ч. до 16,30 ч.

От 22 до 31 юли 2013 г. – от 10,00 ч. до 14,00 ч. (без събота и неделя)

Зала 127 В