Важно за кандидат-магистрите - възможност за обучение по втора специалност

Уважаеми кандидат-магистри,
Академичният съвет на ИУ-Варна взе решение да предостави възможност на студентите-магистри да се обучават по две специалности в магистърска степен, едната от които задължително в задочна форма.


Извадка от Правилата за устройството, дейността и управлението на ЦМО при ИУ-Варна


Чл. 20 (1) Студентите-магистри могат да запишат две специалности в магистърска степен. Те удостоверяват това с подаването на заявление до ректора на университета за втората специалност веднага след като са класирани и записани по първата специалност.
(2) При обучението си по двете специалности студентите заплащат определените за съответната учебна година семестриални такси в зависимост от основанието за прием (държавна поръчка или платено обучение) и формата на обучение.
(3) Записаните специалности следва да бъдат в различна форма на обучение, едната от които задължително е задочната.Извадка от Правилата за прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на ИУ-Варна за учебната 2013/2014 г., приети на Академичен съвет на 22 ноември 2012 г.


Чл. 8 (1) Студентите магистри, приети класирани и записани в магистърска специалност от номенклатурата на специалностите на ИУ-Варна, могат да подават заявления за обучение и по втора специалност.
(2) Заявлението за обучение по втора специалност се подава в срокове и график, определен със заповед на ректора на ИУ-Варна.
(3) Избраните магистърски специалности от кандидата следва да бъдат в различна форма на обучение, едната от които задължително задочна форма.
(4) При кандидатстване по втората специалност се спазва изискването за успех "добър" от дипломата за завършена предходна степен, съгласно ЗВО.
(5) В случай, че втората избрана специалност е Международен бизнес или Туризъм, кандидатът следва да удостовери необходимите познания по чужд език.