Икономически университет-Варна подписа договор за изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”
Бюджет: 565 684,84 лв. (без съ-финансиране от страна на ИУ-Варна)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение
Схема: BG161PO001-4.3-04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
Договор: BG161PO001-4.3-04-0036 от 05.11.2012 г.
Бенефициент: Икономически университет-Варна
Специфични цели:

  1. Повишаване на ефективността и оптимизация на образователни процес в резултат на внедряването на модерни технологии, използване на интерактивно обучение и непрекъснато обогатяване на електронното портфолио.
  2. Развиване на иновативен образователен потенциал за осигуряване на равен достъп до обучение за различни социални групи, в т.ч. и за лица в неравностойно положение.
  3. Разработване на среда за предоставяне на електронни форми на обучение - усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания, включително и без продължително откъсване от работа.

Срок на изпълнение: 24 месеца (05.11.2012 - 04.11.2014)

Основни дейности и резултати:

  1. Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение
  2. Осигуряване на необходимите апаратни ресурси и програмно осигуряване за предоставяне на on-line и off-line електронни форми за обучение
  3. Разработване и внедряване на интегрирана система за предоставяне на електронни форми на обучение, включваща подсистемите: система за управление на обучението, система за създаване и управление на електронно съдържание и система за осигуряване на устойчиво качество на образователния процес
  4. Внедряване, адаптиране и експлоатация на платформата за предоставяне на електронни форми на дистанционно обучение
  5. Разработване на учебна документация за специалности и курсове, ползващи електронни форми на дистанционно обучение
  6. Разработване, приемане и внедряване на стандартизирани учебни компоненти
  7. Пилотно обучение на студенти по разработените специалности и курсове


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Икономически университет-Варна носицялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства неможе да се приеме катоофициалнапозиция на Европеиския съюз или Министерствона образованието, младежта и науката.”