Включете се в стажантска програма с практическо обучение на позиция сътрудник към ЦКО

Включете се в стажантска програма с практическо обучение на позиция сътрудник към ЦКО

Екипът на Центъра за качество на обучението (ЦКО) предлага на студентите от трети курс при ИУ-Варна, специалности "Маркетинг", "Мениджмънт" и "Индустриален бизнес и предприемачество" да се включат в стажантска програма и да проведат практическо обучение на позиция сътрудник към ЦКО при Икономически университет - Варна.

Изисквания:

 • Да сте студент в ИУ-Варна;
 • Да умеете да определяте приоритети, ефективно да организирате свободното от учебни занятия време;
 • Да притежавате добри комуникационни умения;
 • Да имате добра компютърна грамотност (MS Office, Internet);
 • Да умеете да работите в екип.

Ние предлагаме:

 • Въвеждане в спецификата на дейността на Центъра за качество на обучение;
 • Запознаване със спецификата на провеждане на проучвания за измерване на качеството;
 • Умения за събиране на първични данни чрез анкети и интервюта;
 • Умения за обработка, анализ и презентиране на данните от проведени проучвания;
 • Гъвкаво работно време. Вие ще изпълнявате поставените задачи в свободното си време (извън учебната ангажираност в ИУ-Варна), съгласно разработен от Вас график за съответния месец според Вашите ангажименти.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомагане работата на ЦКО при провеждане на проучвания през зимния и летния семестър на учебната 2016-2017 г., съгласно годишния план за работа на ЦКО;
 • Комуникация със студенти, преподаватели, служители в ИУ-Варна във връзка с планираните проучвания;
 • Събиране на първична информация чрез анкети, интервюта и обработка на данните;
 • Участие в организирането, подготовката и провеждането на събития, организирани от ЦКО в Икономически университет - Варна;
 • Спазване на конфиденциалност.

Стажантите, които успешно са приключили Стажантската програма към ЦКО при Икономически университет – Варна, ще получат служебна бележка от ЦКО (за проведено практическо обучение, което съгласно правилата на ИУ е с продължителност 45 календарни дни) и ще имат право да се явят на защита на практическото обучение в съответната катедра.

Можете да кандидатствате по обявата, като изпратите съобщение на e-mail: centre4quality@ue-varna.bg, чрез което да заявите желанието си да се включите в програмата.

Краен срок за кандидатстване: 21.10.2016 г.


За допълнителна информация:
ас. д-р Доника Стоянова
Координатор "Мониторинг на СУК" към ЦКО
Мобилен тел. 0882 164 732