Участие на студенти в семинар по търговско право

На 27.04.2018 година в з. 301 за пореден път се проведе теоретико-практически семинар на тема: „Основни институти в търговското право-теория и практика“. На него присъстваха студенти от втори курс, изучаващи дисциплината „Търговско право“. Мероприятието бе съвместна инициатива на преподавателския екип по дисциплината с титуляр проф.д-р Маргарита Бъчварова и докторантите по търговско право и специалисти от практиката адв.Мария Тодорова, Жана Лечева и  адв.Златозар Йорданов В семинара участваха студенти от различни икономически специалности в университета- счетоводство и контрол, счетоводство и одит, финанси и др.

Освен теоретична част, на  студентите бяха представени отделни практически аспекти, свързани с търговското представителство, форми на съдействие и специфики на възнаграждението на представителя, видове търговските сделки в практиката, особености на едностранните сделки и тяхната форма, практически аспекти на неустойката и дискусионните аспекти в теорията. Докторантите споделиха и резултати от своите научни изследвания по коментираните теми и техните предложения за усъвършенстване на законодателството. В рамките на семинара бе проведена и дискусия по конкретни казуси в практиката.

Основната цел на семинара бе обобщение на основните институти по дисциплината, което да предостави възможност за теоретично овладяване на знанията,  практическото им приложение  и успешна подготовка за изпит.