Молби за разработване на дипломни работи и магистърски тези

СЪОБЩЕНИЕ

Навниманието на студентите, специалност „Статистика и иконометрия”, курс 4 и „Прогнозиранена финансови пазари”.

Молби за разработване на дипломни работи  за ОКС „БАКАЛАВЪР” и ОКС „МАГИСТЪР”ще сеприемат в срок до 05.3.2012г. Попълнените молбиносете в кабинет Н-109 на инспектор учебна дейност на катедрата.

Минимален семестриален успех (до 7-ми сем.включително) – 4,50

Образец на молба може да получите от методичниякабинет на катедрата или да изтеглите от сайта на университета / катедраСтатистика.

Списък наразработваните през последните години дипломни работи, както и примернитеми  може да намерите в кабинет Н-109. След подаване на молба темата може да бъде допълнително уточнявана и / или променяна само със знанието и след одобрението на назначения научен ръководител