Критерии за оценяване на знанията по математика

Начин за провеждане наизпита по Математика

 

I етап

Предлагат се 5 задачи: от Аналитичнагеометрия, Диференциално смятане на функция на една променлива, Диференциалносмятане на функция на повече променливи, Неопределен и определен  интеграл, Дискретнислучайни величини. Всяка задача включва две подточки. Студентите решават 4задачи по свой избор от предложените 5.

Разрешава се ползването насправочници и калкулатори (без мобилни телефони).

 

II етап

Теоретичната част се състои от 4 въпроса.

 

Критерии за оценяване

 

Всяка от четирите задачи се оценява с10 точки – по 5 точки на подточка.

Всеки теоретичен въпрос се оценява с 5 точки.

 

 

Катедра „Математически науки“