Конспект по "Оптимизационни методи" за спец. Туризъм

КОНСПЕКТ
 по дисциплината„Оптимизационни методи”
за специалност„Туризъм” – редовно и задочно обучение
2011/2012 г.

 

 1.     Насоченаотсечка. Координатна система върху права, в равнината и в пространството.

2.     Разстояниемежду две точки в равнината. Деление на отсечка в дадено отношение.

3.     Ъгловкоефициент на права линия. Декартово уравнение на права линия.

4.     Общоуравнение на права линия.

5.     Уравнениена права, която минава през една дадена точка. Уравнение на права, която минавапрез две дадени точки. Отрезово уравнение на права.

6.     Нормалноуравнение на права. Привеждане на общото уравнение на права в нормален вид.

7.     Ъгълмежду две прави. Условие за успоредност и перпендикулярност на две прави.

8.     Взаимноположение на прави в равнината. Разстояние от точка до права.

9.     Уравнениена окръжност.

10. Уравнение на елипса.

11. Уравнение на хипербола.

12. Уравнение на парабола.

13. Детерминанти от втори и трети ред.

14. Детерминанти от n-тиред.

15. Свойства на детерминантите.

16. Матрици. Видове матрици.

17. Действия с матрици.

18. Ранг на матрица. Обратна матрица.

19. Свойства на обратната матрица.

20. Матрични уравнения.

21. n-мерновекторно пространство. Евклидово пространство.

22. Линейна зависимост на вектори.

23. Базис в n-мернотовекторно пространство. Смяна на базис.

24. Системи линейни уравнения.

25. Статичен модел на междуотрасловбаланс.

26. Същност, цели и принципи наматематическите модели.

27. Задача за рационално използване наресурси.

28. Задача за съставяне на оптималнисмеси.

29. Задача за оптимално разкрояване наматериали.

30. Задача за оптимално производственопланиране.

31. Задача на математическотооптимиране.

32. Изпъкнали множества. Изпъкналмногостен.

33. Хиперравнина иполупространство-свойства.

34. Системи линейни неравенства.

35. Различни форми на записване назадачата на линейното оптимиране.

36. Свойства на решенията на задачата налинейното оптимиране.

37. Геометрична интерпретация и графиченметод за решаване на задачата на линейното оптимиране.

38. Симплекс-метод. Построяване наначален опорен план.

39. Метод на изкуствения базис.

40. Критерий за оптималност присимплекс-метода.

41. Преминаване към по-добър опоренплан. Симплексни преобразувания.

42. Алгоритъм на симплекс-метода.

43. Монотонност и крайност на алгоритъмана симплекс-метода.

44. Икономическа интерпретация надвойнствеността.

45. Теоретични основи надвойнствеността.

46. Съответствие между променливите навзаимно двойнствените задачи.

47. Първа основна теорема надвойнствеността.

48. Втора основна теорема надвойнствеността. Икономическа интерпретация.

49. Трета основна теорема надвойнствеността. Икономическа интерпретация.

50. Двойнствен симплекс-метод.

51. Анализ на решенията на задачата налинейното оптимиране.

52. Задача на целочисленото линейнооптимиране. Метод на Гомори.

53. Параметрично линейно оптимиране.

54. Постановка и свойства натранспортната задача.

55. Построяване на начален опорен план.

56. Критерий за оптималност на опорнияплан на транспортната задача.

57. Алгоритъм на метода на потенциалите.

58. Крайност и монотонност на алгоритъмана метода на потенциалите.

59. Някои видове транспортни задачи.

60. Многоетапна транспортна задача.

61. Задача на изпъкналото нелинейно оптимиране.Геометрична интерпретация.

62. Изпъкнали и вдлъбнати функции.

63. Метод на множителите на Лагранж.

 

Септември2011 г.                                                                       Катедра“Математически науки”