Подаване на молби за общежития за учебната 2011/2012 г.

В А Ж Н О !!!

КСБВУ определя следните срокове за прием на молби за общежития през уч. 2011/201 2 г.

2 5 . 0 7 . 20 11 - 26 . 0 8 . 20 12 г.

/без събота и неделя/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.Молба - декларация по установен образец (от книжарницата на университета)

2.Сл. бележка за доходите на родителите за предходните 6 месеца/ м. I. 20 11 - м. VI. 20 11 /;

3. Сл. бележка за доходите на студента за предходните 6 месеца / м. I . 2011 - м. VI . 2011 /;

4. Уверения за братя/сестри/учащи от учебното заведение, в което учат;

5.За непълнолетните братя /сестри/ ако не са учащи- копие от Акта за раждане;

6.За студенти с разведени родители - документ за развода и издръжката.

7.При повторен брак на родителя, при който живее студента се представят и доходите на новия съпруг/а/.


8.За семейни студенти - Удостоверение за граждански брак и Удостоверение за раждане, /ако имат дете/.


9.За родители, които по време на искания период са били в болнични е необходима служебна бележка за получените болнични от НОИ.


10.За родители, които работят извън страната е необходима да се представи легализирана бележка за дохода им за посочения период.


11.За студенти, родителите, на които имат собствени фирми е необходимо да се представи и копие от годишна данъчна декларация на фирма за 2010г.


12.За студенти, родителите, на които са земеделски производители да се представи и копие от годишна данъчна декларация на фирма за 2010г.

Без класиране в студентско общежитие се настаняват следните групи:

1. Студентски семейства, в които и двамата са на редовно обучение през текущата учебна година;

2. Несемейни, разведени или овдовели студенти с малолетни деца;

3.Студенти с неизвестен или починал родител;

4. Несемейни студенти от семейства с три или повече деца, които са докторанти, студенти, ученици или войници;

5. Студенти инвалиди със 70 и над 70% намалена работоспособност ;

6. Български докторанти;

7. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Република България по междуправителствени спогодби.

Забележка:

1. КСБВУ взе решение документите с нулев доход да бъдат щателно проверявани. За безработни родители ще се приемат само документи от Бюрата по труда.

2. Членове на семейството с оглед месечния доход на кандидата са:

- за несемейните - родителите им, непълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита и новият съпруг /съпруга/.

- за семейни- съпругът/съпругата/ и децата.

3. Студентите, които имат невзет изпит /ликвидация/ - нямат право да участват в класирането за общежитие;

4. Студентите, положили успешно изпит/и/ на ликвидационната сесия могат да подадат молба за общежитие на 8, 9 и 10 септември 2011г.

Поради зачестилите злоупотреби при деклариране на доходите, ще бъде извършена насрещна проверка.

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна неработоспособност, обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без студентските и ученическите стипендии, изплащани със средства от държавния бюджет на декларатора и на членове на неговото семейство; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.