График за записване на прехвърлени (от специалност в специалност и форма на обучение), възстановени и прекъснали студенти в ОКС "бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) за уч. 2019/2020 г.

График за записване на прехвърлени (от специалност в специалност и форма на обучение), възстановени и прекъснали студенти в ОКС "бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) за уч. 2019/2020 г.
Факултет Форма
на обучение
(РО, ДО)
Дата на записване
Прехвърлени Възстановени Прекъснали
Стопански РО 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г.
ДО 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г.
Финансово-счетоводен РО 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г.
ДО 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г.
Управление РО 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г.
ДО 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г.
Информатика РО 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г. 2, 3 и 4.09.2019 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Записването на студентите се извършва срещу представянето на студентска книжка. Студентите, които се прехвърлят, възстановяват и презаписват, представят и бордеро за платена такса (в което са изписани трите имена на студента, фак.№ и специалност) за зимен семестър на учебната 2019/2020 г. в каб. 214, 215 и 216.

Уверения за студенти ще бъдат издавани след 19.09.2019 г. (откриване на учебната година).

Прехвърлените студенти е необходимо да носят нови студентски книжки, лични карти и 3 бр. снимки.

Прекъсналите студенти по слаб успех заплащат семестриална такса за семестъра, в който имат да полагат изпити.

Информация за семестриалните такси е публикувана в меню "Студенти", ОКС "бакалавър", "Такси"

СМЕТКА:

Банка ДСК
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна