График за записване на прехвърлени (от специалност в специалност и форма на обучение), възстановени и прекъснали студенти в ОКС "бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) за уч. 2018/2019 г.

График за записване на прехвърлени (от специалност в специалност и форма на обучение), възстановени и прекъснали студенти в ОКС "бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) за уч. 2018/2019 г.
Факултет Форма на обучение
(РО, ДО)
Дата на записване
Прехвърлени Възстановени Прекъснали

Стопански

РО

3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г.

ДО

3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г.

Финансово-счетоводен

РО

3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г.

ДО

3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г.

Управление

РО

3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г.

ДО

3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г.

Информатика

РО

3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г. 3, 4 и 5.09.2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Записването на студентите се извършва срещу представянето на студентска книжка. Студентите, които се прехвърлят, възстановяват и презаписват представят и бордеро за платена такса (в което са изписани трите имена на студента, фак. №, ЕГН и специалност) за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. в каб. 214, 215 и 216.

Уверения за студенти ще бъдат издавани след 19.09.2018 г. (откриване на учебната година).

Прехвърлените студенти е необходимо да носят нови студентски книжки, лични карти и 3 бр. снимки. Прекъсналите студенти по слаб успех заплащат семестриална такса за семестъра, в който имат да полагат изпити. Информация за семестриалните такси е публикувана на страницата на ИУ-Варна с връзка → "Студенти", ОКС "бакалавър".

СМЕТКА:

Банка ДСК
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна